Σχετικά

Το EUROPE COLPBOL (EU-COLPBOL) είναι ένα έργο που υλοποιείται από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2022.

Το έργο στοχεύει στη διάδοση κι εγκαθίδρυση του COLPBOL ως αθλήματος που προωθεί τη συνεργασία και τη συμπερίληψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για ένα καινοτόμο και χωρίς αποκλεισμούς άθλημα, που πραγματοποιείται με επιτυχία στην Ισπανία τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι ένα συλλογικό άθλημα που ενθαρρύνει τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή όλων των παικτών, ανεξάρτητα από τις φυσικές τους ικανότητες και τις κινητικές δεξιότητές τους, ελαχιστοποιώντας έτσι τις ατομικές διαφορές, καθώς απαιτεί τη συνεργασία και τη συλλογική επικοινωνία της ομάδας για την επίτευξη του τελικού στόχου του παιχνιδιού.

Το COLPBOL ορίζεται ως ένα «συλλογικό άθλημα, που παίζεται από δύο μικτές ομάδες 7 παικτών σε ένα σαφώς καθορισμένο χώρο, σκοπός του οποίου είναι να εισαγάγει μια μπάλα στο τέρμα του αντιπάλου μέσω χτυπήματος χεριών».
Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα δυναμικό, συν-εκπαιδευτικό, χωρίς αποκλεισμούς και υποστηρικτικό άθλημα, το οποίο είναι παράλληλα διασκεδαστικό και δημιουργικό. Οι δύο θεμελιώδεις πυλώνες του παιχνιδιού, οι οποίοι καθορίζουν την ουσία του, είναι η συνεργασία (είναι ένα παιχνίδι επαφής) και η συν-εκπαίδευση (είναι πάντα ένα μικτό παιχνίδι).

Βάσει των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, το COLPBOL είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία λόγω:
1) των απλών κανόνων και κινήσεων, που το καθιστούν εύκολο στην εφαρμογή του για τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυξάνοντας τη συμμετοχή τους σε σωματικές δραστηριότητες κι ωφελώντας την ευημερία τους
(2) της ικανότητάς του να επιτρέπει τη συμμετοχή ατόμων με διαφορετικές ικανότητες, έτσι, άτομα με αναπηρίες μπορούν να παίξουν μαζί με άτομα χωρίς αναπηρίες, ενθαρρύνοντας την κοινωνική τους ένταξη.

Με την επέκταση κι αναγνώριση του COLPBOL σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το έργο EU-COLPBOL θα αποτελέσει ένα συμπληρωματικό και καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που θα προωθεί έναν νέο τρόπο άθλησης χωρίς αποκλεισμούς από την Ισπανία σε άλλες χώρες της ΕΕ, αναπτύσσοντας παράλληλα συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για τους ενδιαφερόμενους που θα συμμετέχουν στην επιτυχή εφαρμογή του COLPBOL (άτομα με αναπηρίες, επαγγελματίες του αθλητισμού και επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της αναπηρίας), υπό το πρίσμα μιας προσέγγισης για καλύτερη ποιότητα ζωής. Επιπλέον, θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού και της αναπηρίας, με στόχο την αμοιβαία στήριξή τους, ενώ θα πολλαπλασιάσει τα θετικά αποτελέσματα, τόσο σε τοπικό, όσο κι ευρωπαϊκό επίπεδο.

Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
IMG_3261
IMG_3268
IMG_3279
IMG_3286
IMG_3295
IMG_3296
IMG_3298
IMG_3302
IMG_3706
IMG_3303
IMG_3315
IMG_3461
IMG_3751
IMG_3318
IMG_3326
IMG_3327
IMG_3328
IMG_3329
IMG_3330
IMG_3340
IMG_3353
IMG_3354
IMG_3357
IMG_3360
IMG_3378
IMG_3386
IMG_3388
IMG_3392
IMG_3398
IMG_3403
IMG_3422
IMG_3453
IMG_3460
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
IMG_3261
IMG_3268
IMG_3279
IMG_3286
IMG_3295
IMG_3296
IMG_3298
IMG_3302
IMG_3706
IMG_3303
IMG_3315
IMG_3461
IMG_3751
IMG_3318
IMG_3326
IMG_3327
IMG_3328
IMG_3329
IMG_3330
IMG_3340
IMG_3353
IMG_3354
IMG_3357
IMG_3360
IMG_3378
IMG_3386
IMG_3388
IMG_3392
IMG_3398
IMG_3403
IMG_3422
IMG_3453
IMG_3460
previous arrow
next arrow

Στόχοι

Ανάπτυξη και μεταφορά προσαρμοσμένων κατευθυντήριων γραμμών στις ανάγκες των ατόμων με νοητική αναπηρία, ώστε να παρακινηθούν και να δοκιμάσουν το COLPBOL

Ανάπτυξη και μεταφορά ενός πακέτου κατάρτισης που απευθύνεται σε επαγγελματίες του αθλητισμού, με τεχνικές οδηγίες για τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής του COLPBOL, με γνώμονα τη συμμετοχή ατόμων με νοητική αναπηρία σε αθλητικά περιβάλλοντα.

Ανάπτυξη και μεταφορά ενός εκπαιδευτικού πακέτου που απευθύνεται σε φροντιστές ατόμων με νοητική αναπηρία (επαγγελματίες, συγγενείς κ.λπ.), με τεχνικές οδηγίες για τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής του COLPBOL, με γνώμονα τη συμμετοχή ατόμων με νοητική αναπηρία σε αθλητικά περιβάλλοντα

Δημιουργία κι ενοποίηση τοπικών δικτύων για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών από τον τομέα του αθλητισμού και της αναπηρίας, με στόχο την προώθηση της εφαρμογής του COLPBOL

Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου φορέων, επικεντρωμένων στο COLPBOL

 Ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διευκολύνει κι ενδυναμώνει την πρόσβαση στους πόρους του έργου και λειτουργεί ως σημείο επαφής και κινητήρια δύναμη για το COLPBOL

Ανάπτυξη δράσεων διάχυσης του COLPBOL, συμπεριλαμβανομένων διασκέψεων, σεμιναρίων, συναντήσεων, εκδηλώσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες του έργου και των εταίρων

Ομάδες-Στόχοι

  • Επαγγελματίες στον τομέα του COLPBOL κι άλλων αθλημάτων
  • Άτομα με Νοητική Αναπηρία
  • Φροντιστές Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, όπως είναι οι επαγγελματίες του τομέα της αναπηρίας και οι συγγενείς

Παραδοτέα

IO1

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τη συμμετοχή των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία στο COLPBOL

IO2

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους επαγγελματίας του αθλητισμού, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία

IO3

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους Φροντιστές των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία

IO4

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα